ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุตรดี บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  งบประมาณ445,100 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา63 จัดทำคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ จึงขอเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการดังกล่าว ราคากลาง 443,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม