ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านโคกสว่างพัฒนา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านดอนแดง,โรงเรียนบ้านหัวดอน,โรงเรียนบ้านดอนแดง โดยวิธีเจาะจง นั้น

อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนา (42.23.18.00) จำนวน 15,128 กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 118,300.96 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม