ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข นพ.5-0001 สายบ้านดงคราม หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุพนม-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,320 ตารางเมตร  งบประมาณ 4,319,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ก่อนซื้อหรือจ้างทุกวิธีต้องจัดหาราคากลางของส่ิ่งของที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง จึงขอเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการ ราคากลาง 3,911,097.18 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม