ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายพนมพนารักษ์)บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 315,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม