ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายเกษตรสมบูรณ์ หมู่6 (ซอยมิตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจิตการก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 291,900.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม