ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 (ซอยร้านไข่มุก - โรงขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจิตการก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 239,600.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม