ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(ตามหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อน) บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 (ซอยเกษตรพัฒนา 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการที่จอดรถ หรือบำรุง ซ่อมแซม รักษาถนน (72.10.33.01) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป.เปริญทรัพย์ 888 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,900.00 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม