ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเชียรคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม