ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

       อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เชียรคอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม