ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท แผนที่และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยวิธีเจาะจง นั้น

       การจ้างงาน  (93.14.18.00) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภา การโยธา (ผู้ผลิต ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 298,000 (สองแสนเก้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.5-0001 สายบ้านดงคราม หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุพนม-บ้านดอนแดง หมู่ที่8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,268,880 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านโคกสว่างพัฒนา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านดอนแดง,โรงเรียนบ้านหัวดอน,โรงเรียนบ้านดอนแดง โดยวิธีเจาะจง นั้น

อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนา (42.23.18.00) จำนวน 15,128 กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 118,300.96 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกสตางค์) รายละเอียดเพิ่มเติม