ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุตรดี  บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาเฮงการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 443,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ื่นสามพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนน้อย  หมู่ที่ 3 (สายรองตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจิตรการก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุตรดี บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  งบประมาณ445,100 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา63 จัดทำคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ จึงขอเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการดังกล่าว ราคากลาง 443,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม