ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) นั้น

รถบรรทุกของ (25.10.16.04) จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าออกหมู่บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7 (ซอยยายแก่น)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร งบประมาณ 641,500 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ก่อนซื้อหรือจ้างทุกวิธีต้องจัดหาราคากลางของส่ิ่งของที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง จึงขอเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการ ราคากลาง 649,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าออกหมู่บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 (ซอยเกษตรพัฒนา2)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,380 ตารางเมตร งบประมาณ 1,597,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ก่อนซื้อหรือจ้างทุกวิธีต้องจัดหาราคากลางของส่ิ่งของที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง จึงขอเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการ ราคากลาง 1,615,700 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม