ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ให้เช่า ให้อาศัย ที่เก็บสินค้า ประกอบการค้า การอุตสาหกรรมที่ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อื่น

การชำระภาษี

* เจ้าของโรงเรือนหรือผู้ครอบครอง ต้องยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่

1 มกราคม ถึงวันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

* ต้องรีบชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจาก

วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

ข้อกำหนด

* หากชำระเงินค่าภาษีเกิน 30 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตรา       

* ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดมีความผิด

ปรับไม่เกิน 200 บาท หากแจ้งรายการเท็จให้ถ้อยคำเท็จ

มีความผิดทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 )พ.ศ.2543

ภาษีบำรุงท้องที่

*  คือ ภาษีเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น       บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

การชำระภาษี

* กำหนดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ตามราคา

ปานกลางที่ดิน ทุก 4 ปีต่อครั้ง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำ

เอกสารสิทธิ์ฯไปแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเดือน

มกราคม ของปีแรก

* ต้องรีบ ชำระเงิน ค่าภาษีให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่      1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 

* บุคคลผู้เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือจำนวนที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยกรณีใด ๆ ต้องรีบยื่นแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนด

* ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10

หากไม่ชำระเงินภายในกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

* จงใจแจ้งความเท็จ ไม่แจ้งจำนวนที่ดินนั้น มีความผิด

ทั้งจำและปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516

ภาษีป้าย

ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการค้า หรือ กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนและแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น

การชำระภาษี

* ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายนั้น ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

* ผู้ใดมีป้ายหลังเดือนมีนาคมหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนด

* ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  หากจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย มีความผิดปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000 บาท

* จงใจแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2534

การชำระเงินค่าภาษี

กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเช็คธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินค่าภาษี โดยจ่ายผ่านตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองโดยสั่งจ่ายในนาม  “เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

กรณีสั่งจ่ายโดยเช็คไปรษณีย์  หรือธนาณัติ

กรณีสั่งจ่ายโดยเช็คไปรษณีย์ หรือธนาณัติโปรดสั่งจ่ายในนาม “เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้” ที่ ปณ ธาตุพนม

การรับชำระภาษีผ่านทางธนาคาร

ขั้นตอนการรับชำระ

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการณ กองคลัง

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พร้อมมีหนังสือแจ้งให้ชำระภาษี

3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำหนังสือแจ้งที่ได้รับติดต่อ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ภายในกำหนด

4.รับใบเสร็จรับเงินจาก เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

การใช้เสียงทุกประเภทในเขต “เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้”

การใช้เสียงทุกประเภทต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก “เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้”

 

การชำระเงิน

ค่าภาษีทุกชนิด

สามารถติดต่อได้ที่

กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

เลขที่ 111  หมู่ที่ 6 ต.ธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

โทร. 042 -199708

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.