การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)
การจัดเก็บภาษีป้าย
ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาต
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2)
เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขออนุญาต
 2. ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน(ถ้ามี)
 3. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้ เช่น กำลังขยายเสียง กำลังไฟฟ้า
 • การชำระเงินค่าภาษีทุกชนิด
สามารถติดต่อได้ที่
กองคลัง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
เลขที่ 11 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทร.042199708