ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จัดมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายชื่อผู้สมัคร สท. รายชื่อผู้สมัครนายก