เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  และเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนมใต้  ต่อมาได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2552  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ตั้งอยู่ที่  เลขที่  111  หมู่ที่  6  บ้านเกษตรสมบูรณ์  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม