การขออนุญาตประกอบการ
- ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
     * รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
     * รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ
 - ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์  พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
 - ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี
 - อัตราค่าใบอนุญาติ และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเทศบัญญัติ

กิจการที่ต้องขออนุญาต
 - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 - การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
 

 

--------------------------------------------------------------------------------