แผนยุทธศาสตร์   อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่