แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารเพิ่มเติม

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายงานการเงินประจำปี 2563 เอกสารเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารเพิ่มเติม แผนงานสาธารณสุข แผนงานส่งเสริมการเกษตร แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานสถิติและวิชาการ

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4