แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 - 2564  เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบที่ 1 เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2567  เอกสารเพิ่มเติม

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม 

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน เอกสารเพิ่มเติม 

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  เอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  เอกสารเพิ่มเติม

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รายเดือน ปีงบประมาณ 2565 เอกสารเพิ่มเติม

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รายปีงบประมาณ 2562 - 2565 เอกสารเพิ่มเติม

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำลบลธาตุพนมใต้ เอกสารเพิ่มเติม