แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561 - 2563 เอกสารเพิ่มเติม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 - 2563 เอกสารเพิ่มเติม

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 - 2566 เอกสารเพิ่มเติม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 เอกสารเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารเพิ่มเติม

 

 

ITA

- นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม 

- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารเพิ่มเติม

- หลักเกณฑ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เอกสารเพิ่มเติม

   (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เอกสารเพิ่มเติม

   (3) การพัฒนาบุคลากร เอกสารเพิ่มเติม

   (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารเพิ่มเติม

   (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เอกสารเพิ่มเติม

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายปี เอกสารเพิ่มเติม