1111111111111111  


ประธานสภาเทศบาล

  1111111111111111
         
    นายเอกภพ  ตาสว่าง
รองประธานสภาเทศบาล
   
 

 

     
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 


สมาชิกสภาเทศบาล

 

สภาเทศบาล                                                                                                                                             
     สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาล นี้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี  ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้  สำหรับสภาเทศบาลตำบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน  สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้วให้สมาชิกเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ
1.   การตั้งกระทู้ถาม 
2.   เปิดอภิปราย
3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี