การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2564 เอกสารเพิ่มเติม