ประกาศ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง

กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยได้นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก
ซึ่งวาระการประชุมจะเป็นการสรรหาประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้
๑.นายถวิล หงคงคา เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๒.นายสิมพรี แสนเวียน เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๓.จ่าเอกอดิเรก อรุณศรี เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

 

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete รหัสสายทาง นพ.ถ๕-๐๐๐๕ บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลธาตุพนมเหนือ ถึง บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่๙ ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัด

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete รหัสสายทาง นพ.ถ๕-๐๐๐๕ บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลธาตุพนมเหนือ ถึง บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุพนม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๘๕ หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๙,๔๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งรุ่งเรืองกิจการโยธา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนมถึงหมู่ที่๔บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างเสริมผิว asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุพนม ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลธาตุพนม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๓,๖๖๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนรินการตามโครงการดังนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อแนะนำการเสียภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ให้เช่า ให้อาศัย ที่เก็บสินค้า ประกอบการค้า การอุตสาหกรรมที่ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อื่น

การชำระภาษี

Read more ...