กิจกรรมและประกาศของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

cool  ประกาศใช้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) เอกสารเพิ่มเติม

cool  ประกาศการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11  เอกสารเพิ่มเติม 

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) รายละเอียดเพิ่มเติม

- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  รายละเอียดเพิ่มเติม และ รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ขยายเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม  

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

smile  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขอประชาสัมพันธ์...........

ประกาศ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง

กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยได้นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก
ซึ่งวาระการประชุมจะเป็นการสรรหาประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้
๑.นายถวิล หงคงคา เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๒.นายสิมพรี แสนเวียน เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
๓.จ่าเอกอดิเรก อรุณศรี เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

 

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุตรดี บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่6

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุตรดี  บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาเฮงการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 443,000 บาท (สี่แสนสี่หม่ื่นสามพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่3 (สายรองตุ)

 

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนน้อย  หมู่ที่ 3 (สายรองตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนจิตรการก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติม

Q&A

laughing ถาม-ตอบ

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนรินการตามโครงการดังนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม