บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ 2564

 

    ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จัดมีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายชื่อผู้สมัคร สท. รายชื่อผู้สมัครนายก

 

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 2564

 

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นครพนม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ แบบ ส.ถ.1/1 แบบ ผ.ถ.1/1 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและแพร่หลาย  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงอาชีพเสริมรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกได้สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเชียรคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเชียรคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขาบปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารเพิ่มเติมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลความพึงพอใจ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชำระภาษี ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการและผลความพึงพอใจการดำเนรินการตามโครงการดังนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อแนะนำการเสียภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ให้เช่า ให้อาศัย ที่เก็บสินค้า ประกอบการค้า การอุตสาหกรรมที่ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อื่น

การชำระภาษี

อ่านเพิ่มเติม...