Main Menu
  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / ทีวี

  ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้292
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน1097
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7724
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน8469
  mod_vvisit_counterเดือนนี้21915
  mod_vvisit_counterเดือนก่อน55331
  mod_vvisit_counterทั้งหมด1360545
  ผู้กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์
  เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ราคาน้ำมันวันนี้

  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
  โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและแพร่หลาย  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงอาชีพเสริมรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกได้สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

   
  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

   
  เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

  เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7

  ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน - ถนนรอบหมู่บ้าน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดดังนี้่

   
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           กองช่างเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

            รายละเอียดเพื่มเติม

   
  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   

   

  กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายม้วน) บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ ๘

  กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   (สายบ้านนายม้วน) บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวดอนใหญ่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)ปริมานงานรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๗๒ เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐วันนั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  รายงานการประชุมสรุปผลการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการ

  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยลงลูกรังซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ลบ.ม.

  งบประมาณ ๔๘๒,๕๐๐.-บาท(-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาท-)ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วันนั้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

   

  โปรดคลิกดูรายละเอียด

   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๖.๓๐น.ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐น. ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
   
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

           ปริมาณงานลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ลบ.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนบาทถ้วน-)ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน   

  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.  ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

                         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐น. ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา     ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งพันบาทถ้วน-)ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒-๑๙๙๗๐-๘ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.Thatphanomatai.org และ http://www.gprocurement.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   

  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

   

  เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

  เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 14:48 น.)

   

  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  รายงานการประชุมสรุปผลการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการ

  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยลงลูกรังซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ลบ.ม.

  งบประมาณ ๔๘๒,๕๐๐.-บาท(-สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาท-)ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วันนั้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

   

  โปรดคลิกดูรายละเอียด

   

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7

  ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน - ถนนรอบหมู่บ้าน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดดังนี้่

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 16:02 น.)

   

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           กองช่างเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

            รายละเอียดเพื่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 11:42 น.)

   

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:54 น.)

   

  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7

  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 380 เมตร


  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:48 น.)

   
  บทความ อื่นๆ ...

  ผู้บริหาร

  นายเชาวฤทธิ์  ทองชัย
  นายกเทศมนตรี

  จ่าเอกอดิเรก  อรุณศรี
  ปลัดเทศบาล

  ปฎิทินกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2017
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
  เวลาในขณะนี้
  พยากรณ์อากาศประจำวัน